O projekcie

Projekt „Siła aktywizacji” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1: Aktywne włączenie.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2019

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób z niepełnosprawnościami(w tym z zaburzeniami psychicznymi)wykluczonych społecznie(w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niezatrudnionych osób z w tym z województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubelskim. Projekt  przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawi dostęp do pracy osób
wykluczonych bądź zagrożonych wyklucz społecznym.

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:

 • Min.45%UP-tj.34UP będzie poszukiwało pracy
 • Min. 44 UP uzyska kwalifikacje zawodowe
 • Min. 23 osoby będzie pracowało

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

 • Diagnoza potrzeb – ścieżka reintegracyjna– 4h/os.
 • Poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych
  • indywidualne - 6h/os.;    
  • grupowe 24/gr.
 • Zajęcia z Trenerem Aktywności
 • Pośrednictwo pracy – 6h/os.;

60 Uczestników Projektu weźmie udział w:

 • Szkoleniu podnoszącym/uzupełniającym kwalifikacje zawodowe  lub kompetencje zawodowe z zakresu:
  • Kucharz/ Piekarz/Krawiec ( zgodnie ze ścieżką reintegracji)– 145h/gr.
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Opiekun/ka osób starych lub niepełnosprawnych (do wyboru) – 96 h/gr.
  • Spawacz MAG/MIG/TIG– 145h/gr.

65 Uczestników Projektu weźmie udział w:

 • 3-miesięcznych lub 4-miesięcznych stażach zawodowych (zgodnie z IPD)

GRUPA DOCELOWA:
70 osób (w tym 42K) wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa lubelskiego – wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w wieku 18-67.

W tym:

 • 23 UP osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP – należące do III profilu pomocy
  • W tym min. 8 UP długotrwale bezrobotnych
 • 52 UP nieaktywnych zawodowo
 • 8 UP powyżej 50 r.ż.
 • 38 UP o niskich kwalifikacjach
 • 23 UP zamieszkujących tereny wiejskie
 • 12 UP o znacznym stopniu niepełnosprawności/ osoby z niepełnosprawnością intelektualną/ osoby z niepełnosprawnością sprzężoną      

W ramach udziału w Projekcie zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • materiały szkoleniowe
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających do miejsca, w którym odbywa się usługa
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu zawodowego
 • wyżywienie w czasie szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • badania lekarskie

 

 

Script logo