Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione przez Kandydata elektroniczne lub wypełnione odręcznie, pismem czytelnym w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. W przypadku pól niedotyczących Kandydata, należy wpisać „nie dotyczy”.

Dokumenty rekrutacyjne muszą być potwierdzone własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata wraz z podaniem daty sporządzenia dokumentów.

Komplet dokumentacji w jednym egzemplarzu Kandydat składa osobiście lub przesyła pocztą w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Siła aktywizacji” na adres Biura Projektu.

Beneficjent dopuszcza przesłanie wymienionych dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej na adres info@consultor.pl, z dopiskiem w temacie „Siła aktywizacji”. Dokumenty rekrutacyjne mogą być:
a. wypełnione i podpisane elektronicznie lub
b. wypełnione i podpisane ręcznie, przesłane w formie skanu.

Uczestnik projektu, który wysłał dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej zobowiązuje się potwierdzić je własnoręcznym podpisem lub dostarczyć ich oryginał z odręcznym podpisem Beneficjentowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

I. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych.
1. Proces rekrutacji rozpocznie się dn. 01.09.2018 r. i trwać będzie do 31.01.2019 r. lub do momentu zebrania się ostatniej grupy szkoleniowej.
2. Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym zostanie udostępniony na stronie www.silaaktywizacji.consultor.pl oraz w biurze projektu, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
3. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu na wzorze i dostarczenie go wraz z pozostałymi Dokumentami rekrutacyjnymi w wyznaczonym terminie do Biura Projektu.
4. Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego (wypełnionego w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie) wraz z wymaganymi załącznikami.

II. Kwalifikacja Kandydatów do projektu
1. Proces oceny formularza rekrutacyjnego będzie obejmować:
a) ocenę formalną formularza rekrutacyjnego
b) opinię Koordynatora  Projektu o poziomie motywacji Uczestników (dla 75 Kandydatów)
2. Do  projektu  będą  kwalifikowani  tylko  Kandydaci,  którzy  zapoznali  się z Regulaminem rekrutacji i akceptują zawarte w nim warunki.

I etap rekrutacji: Zgodnie z zapisami projektu w pierwszej kolejności do projektu będą skierowane  osoby  spełniające  odpowiednie  kryteria.  Dodatkowe  punkty  w  procesie rekrutacji otrzymają następujące grupy osób:

  • Osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie gmin, których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla WL (sprawozdanie MPIPS, z dnia 31.12.2015r.) - 20 pkt.
  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopnień niepełnosprawności/ z niepełnosprawnością intelektualną/ z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 20 pkt.
  • Osoby niepełnosprawne długotrwale bezrobotne - 10 pkt.
  • Kobiety - 10 pkt.
  • Osoby niepełnosprawne mieszkające na terenach wiejskich - 5 pkt.
  • Osoby o niskich kwalifikacjach - 5 pkt.
  • Osoby 50+ - 5 pkt.
  • Osoby korzystające z PPOŻ (oświadczenie) - 5 pkt.

Maksymalnie jest do zdobycia 80 pkt.

Po wstępnym zakwalifikowaniu do projektu 75 osób (15 os/grupa) (decydują punkty zebrane na etapie oceny formalnej, w przypadku równoległej punktacji decyduje termin wpłynięcia dokumentów) zostanie utworzona lista podstawowa.

II etap rekrutacji: przeprowadzone przez Koordynatora Projektu badanie motywacji kandydatów do podjęcia udziału w Projekcie (0-10pkt.)

III.  Metodologia przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów
Formularze zgłoszeniowe będą oceniane w oparciu o następująca metodologię:
1. Punkty za spełnienie kryteriów preferowanych (0-80)
2. Punkty przyznane   przez Koordynatora   Projektu, uwzględniające  poziom  motywacji Uczestnika do udziału w Projekcie (0-10)
3. Maksymalnie do zdobycia jest 90 punktów.

Komplet dokumentów do pobrania

Script logo