Uczestnicy

  • 23 UP osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP – należące do III profilu pomocy
    • W tym min. 8 UP długotrwale bezrobotnych
  • 52 UP nieaktywnych zawodowo
  • 8 UP powyżej 50 r.ż.
  • 38 UP o niskich kwalifikacjach
  • 23 UP zamieszkujących tereny wiejskie
  • 12 UP o znacznym stopniu niepełnosprawności/ osoby z niepełnosprawnością intelektualną/ osoby z niepełnosprawnością sprzężoną   

Status Uczestnika projektu na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Script logo